+420 604 903 903
general Terms and conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY:

ČLÁNEK I – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP”) je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností Trade Space s.r.o., se sídlem Praha, Slavětínská 662,190 14 Praha 9, IČ: 28423658 (dále jen „Společnost”) a fyzickou osobou využívající služeb Klubu provozovaného Společností (dále jen „Klub”). 2. Klub není právnickou osobou, nedochází ke vzniku občanského sdružení, spolku ani žádné formy spoluvlastnictví majetku mezi členem Klubu (dále jen „Člen”) a Společností. Členství v Klubu slouží pouze k poskytování služeb Členům a Členové jsou ve stanoveném rozsahu oprávněni využívat jednotlivých zařízení Klubu. 3. lužbami poskytovanými Klubem se rozumí poskytování prostorů a zařízení pro cvičení, organizování různých druhů cvičení a jiných sportovních aktivit včetně zajištění instruktorů pro tyto aktivity a dále poskytování nejrůznějších dalších placených služeb, jako jsou například zajištění osobního trenéra, hlídání dětí, apod. Tento výčet služeb není úplný a záleží zcela na uvážení Společnosti. Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou služby poskytovány v Klubu společnosti. 4. 4. Tyto VOP jsou závazné pro veškeré osoby, které využili, či mají v úmyslu využít služeb Klubu (a to bez ohledu na to, zda daná osoba je členem Klubu či nikoliv). Veškeré povinnosti vyplývající z těchto VOP pro Členy jsou v aplikovatelném rozsahu závazné i pro nečleny Klubu. Tyto VOP se vztahují též na Členy, jimž je statut Člena přiznán na základě smlouvy uzavřené mezi Společností a třetí osobou v jejich prospěch.

ČLÁNEK II – VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVÍ V KLUBU

1. Členstvím se rozumí možnost využívat zařízení klubu a jeho služeb podle Smlouvy a těchto VOP, a to za úplatu (členský poplatek resp. jiné poplatky podle těchto VOP). Člen má právo využívat prostory a zařízení Klubu výlučně během jeho otevíracích hodin a v souladu se Smlouvou, VOP a Provozním řádem Klubu. 2. Členství v Klubu vzniká uzavřením Smlouvy o poskytování služeb a o vzniku členství (dále jen „Smlouva”) a zaplacením registračního a členského poplatku nebo jeho první splátky. 3. Členství a s ním spojená oprávnění se vztahují pouze na osobu Člena, jsou nepřenosné, nepřevoditelné (vyjma případu uvedeného v čl. III. bod 5. VOP) a nepřechází na právní nástupce Člena. 4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou stanovenou ve Smlouvě. Neoznámí-li Člen Společnosti písemně do dvou měsíců před skončením trvání Smlouvy uzavřené na dobu určitou, že na jejím skončení trvá, doba trvání Smlouvy se bez dalšího prodlužuje na dobu neurčitou. Členské poplatky zůstávají beze změny, kromě změn aplikovaných na základě čl. V. bod 5. a 6. VOP. Toto ustanovení se vztahuje pouze na dlouhodobé členství, které je placeno v měsíčních splátkách. 5. Kromě důvodů výslovně uvedených v těchto VOP nebo ve Smlouvě, nemůže být Smlouva ukončena před uplynutím doby určité, na níž byla sjednána. 6. Dojde-li k prodloužení trvání Smlouvy na dobu neurčitou ve smyslu bodu 4. tohoto článku VOP, je od tohoto okamžiku kterákoli ze smluvních stran oprávněna ukončit Smlouvu kdykoli výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. Během výpovědní doby je Člen povinen i nadále hradit členský poplatek. Členství a práva a povinnosti s ním spojené končí a Smlouva zaniká k poslednímu dni výpovědní doby. 7. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že nebude-li uhrazen členský poplatek nebo kterákoli jeho splátka do 30-ti dnů ode dne jejich splatnosti, Smlouva bude ukončena automaticky s okamžitým účinkem ke dni uplynutí této lhůty. Člen je v takovém případě povinen uhradit celý členský poplatek za období až do okamžiku ukončení Smlouvy a smluvní pokutu dle bodu 11. nebo 12. tohoto článku VOP a také jakékoli další peněžité závazky vůči Společnosti vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito VOP nebo Smlouvou. 8. Člen má právo odstoupit od Smlouvy, v níž se sjednává členství v Klubu na dobu 1 roku do sedmi dnů ode dne jejího podpisu i bez udání důvodu, a to s účinností ke dni doručení písemného odstoupení od Smlouvy na adresu Společnosti. V případě, že Člen odstoupí od Smlouvy na základě tohoto článku, je povinen Společnosti zaplatit odstupné, na jehož úhradu je Společnost oprávněna započíst platby již od Člena obdržené, přičemž přebytek Členovi vrátí. Výše odstupného se rovná součtu registračního poplatku a poměrné části členského poplatku připadající na dobu jednoho měsíce příslušného členství. 9. Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností ke dni doručení odstoupení Členovi (čímž je ukončeno i členství příslušného Člena v Klubu) v případě, že tento Člen opakovaně nebo podstatně poruší Smlouvu, tyto VOP, nebo Provozní řád Klubu, nebo opakovaně neuposlechne pokynu vedení Společnosti či zaměstnance Společnosti odpovědného za chod a bezpečnost Klubu. 10. Člen je oprávněn odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností v případě, že Společnost opakovaně nebo podstatně poruší Smlouvu nebo tyto VOP. 11. Dojde-li k ukončení Smlouvy před uplynutím doby určité, na níž byla sjednána, z důvodů na straně Člena, zejména dle bodu 7. anebo 9. tohoto článku VOP, je Člen povinen uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši odpovídající násobku počtu měsíců zbývajících do uplynutí Smlouvou sjednané doby určité a měsíčního členského poplatku stanoveného ve Smlouvě. 12. Dojde-li k ukončení Smlouvy po prodloužení jejího trvání na dobu neurčitou, z důvodů na straně Člena, zejména dle bodu 8. anebo 10. tohoto článku VOP, je Člen povinen uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši odpovídající jeho aktuálnímu členskému poplatku za dva měsíce. 13. Právo Společnosti na náhradu škody v plné výši není dotčeno jakýmkoliv ujednání o smluvní pokutě uvedeným výše. Na úhradu smluvní pokuty je Společnost oprávněna započíst platby již od Člena obdržené, přičemž přebytek Členovi vrátí. Při žádném způsobu ukončení Smlouvy se nevrací registrační poplatek.

ČLÁNEK III – DRUHY ČLENSTVÍ

1. Roční členství – opravňuje jednu fyzickou osobu využívat stanovené služby Klubu po dobu jednoho roku.
2. Členství na 3 měsíce – opravňuje jednu fyzickou osobu využívat stanovené služby Klubu po dobu 3 měsíců.
3. Krátkodobé členství 1. Podmínky krátkodobých členství se stanoví samostatně v závislosti na speciálních nabídkách Společnosti. Informace jsou dostupné na dotaz v Klubu. Předplacená karta 1. Předplacená karta umožňuje Členovi během jednoho vstupu navštívit jeden vybraný prostor nebo využít jednu vybranou službu Klubu.
4. Člen s aktivní předplacenou kartou nemá nárok na vrácení vložené částky.

ČLÁNEK IV – ČLENSKÁ KARTA

1. Po uhrazení členského poplatku (nebo jeho první splátky), nebo prvního vkladu na předplacenou kartu, bude Členovi vydána členská karta. Členská karta slouží k prokázání členství v Klubu a opravňuje Člena k využívání služeb v Klubu. 2. Členská karta je osobní a nepřenosná, její zapůjčení jiné osobě je zakázáno. Ztrátu či krádež členské karty je Člen povinen okamžitě nahlásit v Klubu. 3. Člen je povinen se před každým vstupem do Klubu prokázat členskou kartou. V případě pochybností o totožnosti Člena je Člen na žádost zaměstnanců Společnosti povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem, pasem, či jiným úředním průkazem totožnosti s fotografií. Společnost si vyhrazuje právo pořídit fotografii Člena sloužící k identifikaci v administrativním systému Společnosti. Neprokáže-li se Člen členskou kartou nebo neprokáže-li na žádost svou totožnost, nemá Člen nárok na poskytnutí služeb Klubu a Společnost je oprávněna odmítnout Členovi do Klubu přístup.

ČLÁNEK V – POPLATKY

1. Není-li sjednáno jinak, jsou registrační poplatek a členský poplatek (jeho první splátka) nebo první povinný vklad na předplacenou kartu, splatné při uzavření Smlouvy. 2. Není-li členský poplatek uhrazen celý při podpisu Smlouvy, je Člen povinen hradit další členské poplatky v měsíčních splátkách. Splátky jsou splatné předem, a to měsíčně vždy nejpozději do 1. dne měsíce, který předchází měsíci, za který je daný poplatek hrazen. 3. Při platbě členského poplatku v měsíčních splátkách v hotovosti bude navíc účtován poplatek 50,- Kč, to se netýká první splátky při uzavření členství. Skutečnost, že Člen nevyužívá služeb Klubu, jej nezbavuje povinnosti platit členské poplatky. S výjimkami uvedenými v těchto VOP neposkytuje Společnost náhradu ani nevrací členské/registrační poplatky ani předplatné na poskytované služby, uhrazené za trvání členství. 4. Pokud Člen platí zvýhodněné členské poplatky a od určitého dne přestane splňovat podmínky pro poskytnutí zvýhodněného členství, je od tohoto dne povinen hradit členské poplatky ve výši stanovené pro roční členství dle aktuálního ceníku. Alternativně může Člen požádat o zkrácení doby trvání členství na dobu, na kterou jím již předplacené zvýhodněné členské poplatky v úhrnu pokryjí dobu odpovídající plné aktuální výši členských poplatků za roční členství. 5. Společnost si v souladu s § 1752 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhrazuje právo k jednostrannému navýšení členských poplatků (např. z důvodů změn v příslušné legislativě České republiky, zejména dojde-li v době po uzavření Smlouvy ke zvýšení DPH, či jiných souvisejících daní). Jednostranné navýšení členských poplatků je Společnost povinna zveřejnit v prostorách Klubu alespoň jeden měsíc před účinností jejich navýšení. Pokud Člen nesouhlasí s navýšením členských poplatků je oprávněn Smlouvu vypovědět podle čl. II bod 6. VOP. 6. Společnost si dále vyhrazuje právo na začátku každého kalendářního roku zvýšit poplatky o % odpovídající % průměrné meziroční míře inflace v České republice (vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) za předcházející kalendářní rok, zveřejňované Českým statistickým úřadem. Toto zvýšení je účinné pro všechny členské poplatky ode dne, kdy je zvýšení vyvěšeno v prostorách Klubu. 7. V případě že je Člen sedm nebo více dní v prodlení s hrazením členského poplatku (jeho splátky), je Člen povinen uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 150 Kč plus 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Totéž platí pro smluvní pokuty v případě, že platba inkasem z účtu nebo kreditní kartou je odmítnuta bez zavinění Společnosti. 8. Společnost je oprávněna odepřít Členovi přístup do Klubu v případě prodlení s úhradou poplatků nebo jejich splátek, a to až do doby uhrazení dlužné částky včetně smluvní pokuty dle bodu 7. tohoto článku VOP. 9. Registrační poplatek a členské poplatky mohou být hrazeny třetí osobou („Plátce“), kterému ovšem nevzniká členství a s tím spojené oprávnění využívat služeb Klubu, nýbrž který určí jinou osobu – Člena, za kterého bude poplatky hradit a který se po uzavření Smlouvy stane členem Klubu. Mezi Společností a Plátcem bude uzavřena samostatná „smlouva o vzniku členství třetí osoby v klubu“, přičemž ustanovení těchto VOP jsou pro Plátce závazná (zejména ustanovení související s placení či neplacením členských poplatků) a analogicky aplikovatelná. Na Plátce ovšem přechází veškeré finanční povinnosti vyplývající ze Smlouvy s určeným Členem, tedy i povinnost hradit smluvní pokuty a jiné sankce podle Smlouvy s určeným Členem. V případě neuhrazení členských poplatků bude Smlouva s určeným Členem ukončena v souladu s těmito VOP.

ČLÁNEK VI – ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ

1. Společnost odpovídá za škodu na majetku či zdraví Členů v případě, že škoda vznikla zaviněným porušením povinností Společnosti, či jejích zaměstnanců a je přímým a jednoznačným důsledkem takového porušení. 2. Člen odpovídá Společnosti za škodu, kterou způsobí Společnosti či jejím subdodavatelům porušením svých zákonných či smluvních povinností vyplývajících ze Smlouvy, těchto VOP, či Provozního řádu Klubu. 3. Pro odkládání věcí (kromě peněz a dalších cenností) Členů jsou určeny výhradně šatní skřínky. Člen je odpovědný za bezpečné uzamknutí své šatní skřínky. Nebude-li skřínka uzamčena, neodpovídá Společnost za škodu na věcech v ní odložených. 4. Peníze a další cennosti nesmí být ponechávány v šatních skřínkách a musí být uloženy na recepci nebo v bezpečnostních schránkách na recepci. Společnost neodpovídá za peníze nebo další cennosti, které nebudou uloženy na recepci či v bezpečnostních schránkách. 5. Člen je povinen se při využívání služeb řídit pokyny Společnosti a instruktorů, či jiných osob poskytující služby členům Klubu jménem Společnosti. V případě, že Člen zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání služeb, nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit Společnosti či jejím zástupcům (instruktorům) a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. Společnost není odpovědná za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které mohou Členovi vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu, či pokynů Společnosti či instruktorů. Společnost není dále odpovědná za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si Člen způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním jeho fyzické kondice.

ČLÁNEK VII - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1. Společnost vede evidenci svých Členů, obsahující jejich osobní údaje. Člen podpisem Smlouvy výslovně souhlasí s tím, aby Společnost shromažďovala a zpracovávala jeho osobní údaje uvedené ve Smlouvě, či sdělené Společnosti v souvislosti s plněním Smlouvy a užívala je pro účely plnění Smlouvy a poskytování služeb, a dále pro vnitřní rozbory a analýzy a pro marketingové a obchodní účely, a to v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů. Člen uděluje tento souhlas na dobu účinnosti Smlouvy a dalších 10 let následujících po skončení účinnosti Smlouvy. 2. Člen má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a dalších zákonná práva, mezi která patří i právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Společnost je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu zákona 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od členů jsou užívány pro vnitřní potřebu Společnosti a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb pro členy, kterým jsou osobní údaje členů předávány v minimálním rozsahu, nutném pro poskytnutí dané služby, a třetí subjekty, kterým jsou osobní údaje předávány za účelem vymáhání pohledávek Společnosti vůči členům, či právní zástupci Společnosti zastupující Společnost v jednání, či před soudy ohledně nároků vyplývajících ze Smlouvy. Společnost je oprávněna v souvislosti s vymáháním dlužných pohledávek předat třetím osobám veškeré potřebné údaje a zajistit vymáhání pohledávek jejich prostřednictvím, popř. tyto pohledávky třetím osobám postoupit. 3. Člen tímto prohlašuje, že je zákazníkem Společnosti a dává jí tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. (zákon o některých službách informační společnosti) dobrovolně souhlas, aby mu v budoucnu s využitím jeho emailové adresy zasílala všechny formy obchodních sdělení a reklamy. Člen dále uděluje Společnosti souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách Společnosti (slevy, akce, nové služby) i písemně na jeho adresu uvedenou ve Smlouvě, nebo telefonicky na jeho telefonní číslo. Člen je kdykoliv oprávněn takovýto souhlas odmítnout, a to buď odesláním odpovědi na doručený e-mail s obchodním sdělením, nebo písemně na adresu sídla Společnosti.

ČLÁNEK VIII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Člen je povinen oznamovat Společnosti jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo. 2. Společnost zasílá Členovi veškeré písemnosti na adresu uvedenou ve Smlouvě, nebo jím poslední udanou adresu. V případě pochybností se má za to, že písemnost byla doručena okamžikem, kdy držitel poštovní licence doručil písemnost na místo, kde může Člen takový dokument převzít (tj. například i uložením na příslušné místní poště Člena). 3. Společnost je oprávněna kdykoliv přechodně či trvale změnit rozsah služeb či vybavení Klubu, či adresu Klubu bez vlivu na ostatní podmínky již existujících členství v Klubu (s výjimkou případů, kdy Člen prokáže, že změnou adresy se mu podstatně snížila dopravní dostupnost Klubu – v takovém případě je oprávněn Smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi Společnosti). 4. Společnost je oprávněna kdykoliv jednostranně změnit provozní řád Klubu nebo ceník služeb. S výjimkou uvedenou v čl. V. bod 5. a 6. VOP, nejsou změny ceníku účinné vůči členstvím existujícím v době změny. Změny provozního řádu jsou vůči Členovi účinné dnem zveřejnění v prostorách Klubu. 5. V případě změny těchto VOP nebo Smlouvy je Společnost povinna zaslat Členovi návrh jejich nového znění, a to e-mailem nebo písemně na poslední oznámenou adresu Člena. a. V případě, že Člen se změnou VOP nebo Smlouvy nesouhlasí, je povinen tuto skutečnost oznámit Společnosti bez odkladu poté, co návrh obdrží. V případě, že Člen oznámí Společnosti svůj nesouhlas, platí VOP a Smlouva v původním znění, s jediným rozdílem, kterým je skutečnost, že nedojde k automatickému prodloužení Smlouvy na dobu neurčitou dle čl. II. bod 3. VOP. b. V případě, že Člen se změnou VOP nebo Smlouvy souhlasí, je také povinen tuto skutečnost oznámit Společnosti bez odkladu poté, co návrh obdrží. Pokud se ke změně písemně či e-mailem nevyjádří, ale po obdržení návrhu změn navštíví Klub (aniž by při této návštěvě Společnosti oznámil, že s návrhem nesouhlasí) má se za to, že návrh konkludentně odsouhlasil. Dojde-li k výslovnému nebo konkludentnímu odsouhlasení, jsou změny VOP nebo Smlouvy účinné od prvního dne měsíce následujícího po takovémto odsouhlasení. 6. Aktuální znění VOP je vždy k dispozici na internetových stránkách Společnosti, v prostorách Klubu a na vyžádání u Společnosti. 7. Případná neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení těchto VOP se netýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení. 8. Ve věcech výslovně neupravených těmito VOP se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí přiměřeně právním řádem České republiky. 9. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2015.